Takie tematy nas interesują

Dofinansowanie dla instytucji otoczenia biznesu

Wsparcie unijne dla instytucji otoczenia biznesu oraz dla przedsiębiorców kierowane jest w ramach działań Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka. Wachlarz wsparcia jest bardzo szeroki i obejmuje wiele instrumentów, z których mogą skorzystać powyższe sektory.

Do najpopularniejszych działań, w ramach których instytucje otoczenia biznesu mogą uzyskać dotacje na swoją działalność należą m. in instrumenty zawarte w Poddziałaniu 3.3.1 Programu. Jest to przede wszystkim wsparcie w formie: przygotowania potencjalnych i obecnych przedsiębiorców do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji ich oferty;prowadzenia akcji informacyjnych i promocyjnych, które zwiększają świadomości  inwestorów i przedsiębiorców w zakresie usług i korzyści oferowanych przez sieci inwestorów prywatnych;powstawania nowych i rozwój istniejących sieci inwestorów prywatnych, w tym sieci aniołów biznesu; działalności edukacyjnej np.  szkolenia i seminaria dla prywatnych inwestorów, w tym dla nowych aniołów biznesu, w zakresie dokonywania inwestycji w spółki przedsiębiorców, w szczególności inwestycji  o charakterze udziałowym.

Równie popularne działania w ramach Programu dla  instytucji otoczenia biznesu mieszczą się w działaniu 5.2, w którym wsparcie skierowane jest na dofinansowaniu przygotowania i rozwoju pakietu usług o charakterze proinnowacyjnym;zapewnieniu dostępu przedsiębiorców do usług proinnowacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów świadczenia wybranych usług dla przedsiębiorców, również dla przedsięwzięć podejmowanych przez instytucje skupione w sieciach.

Ponadto, w ramach  poddziałania 5.4.2 finansowane są projekty skierowane na  zwiększenie świadomości przedsiębiorców co do korzyści płynących z ochrony własności intelektualnej oraz informujące o możliwościach ochrony własności intelektualnej i dostępnych metodach ochrony.

W ramach Priorytetu  6 Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej mogą być bezpośrednim odbiorcą korzyści płynących z realizacji projektów Polskiej Organizacji Turystycznych lub bezpośrednio korzystać z efektów działań prowadzonych w obszarze ‘Promocji polskiej gospodarki’, która jest również jednym z działań Programu.

W  ramach działania 5.1dofinasowanie dla instytucji otoczenia biznesu przeznaczone jest na tak zwane wsparcie powiązań kooperacyjnych we wczesnej fazie rozwoju oraz dalszy rozwój  tych powiązań.

  • Według jakich kryteriów rozpatrywane są wnioski unijne? on October 10, 2012 at 5:29 pm

  Złożyłem wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka-działanie 5.4.1 wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. Pod względem jakich kryteriów oceniane są wnioski unijne? Jestem niecierpliwy, a wiem że weryfikacja wniosku może trwać nawet kilka miesięcy….

  Oko/Bełchatów

  • Kryteria oceny wniosków unijnych on October 10, 2012 at 5:30 pm

  Wnioski unijne wraz z załącznikami poddawane są wnikliwej analizie. Na początku muszą być spełnione wszystkie kryteria formalne-w sumie jest to najważniejsze. W dalszej fazie projekt będzie poddawany ocenie merytorycznej:
  – w jakim stopniu projekt realizuje cele wskazane w założeniach programu operacyjnego
  – czy planowana inwestycja jest wykonalna
  – szczegółowe badanie zgodności wniosku z wymogami merytorycznymi

  A.Babij/Gdańsk

  • na jaki interes można uzyskać pieniądze z unii on October 15, 2012 at 11:05 am

  Czy dotacje unijne można uzyskać na każdy biznes? Czy są jakieś branże , które wykluczają dostanie dotacji i nie ma sensu nawet w nich szukać pomysłu na biznes. Chciałbym mieć swoją firmę i szukam jakiegoś ciekawego pomysłu na dobry nie koniecznie duży biznes i to najlepiej taki na który najłatwiej dostaje się dotacje unijne. Dlatego może ktoś z was wie na jaki biznes najłatwiej dostaje się dopłaty lub bezzwrotne dofinansowanie z unii europejskiej?

Leave a Reply